Ανάλυση παιχνιδιών, Επιχειρηματολογία και Λήψη αποφάσεων. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τάξη 2023

Οι διαφάνειες της ομιλίας:

 https://presswiki.allmath.gr/wpwiki18/wp-content/uploads/2023/02/3presenation-v2.pdf

 

Η ομιλία στα πρακτικά του συνεδρίου: